PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING WWW.SALARISCENTRUM.NL


16 mei 2018

Softwarepakket Salarisadministratie en www.salariscentrum.nl

De website www.salariscentrum.nl is een dienst die behoort bij het softwarepakket Salarisadministratie. Met Salarisadministratie kan op geautomatiseerde wijze de loonadministratie van een of meerdere werkgevers worden gevoerd. Salarisadministratie wordt zowel door werkgevers als loonadministratiekantoren gebruikt. Een van de onderdelen van Salarisadministratie is het maken van loonstrookjes en jaaropgaven voor werknemers. Deze loonstrookjes en jaaropgaven kunnen als pdf-bestand vanuit Salarisadministratie worden geupload naar de www.salariscentrum.nl. De werknemer ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat een nieuw loonstrookje of jaaropgave voor hem klaar staat op www.salarisadministratie.nl. Door in te loggen op www.salariscentrum.nl kan de werknemer het pdf-bestand inzien en downloaden.

Privacy

In deze verklaring staat welke persoonsgegevens op www.salariscentrum.nl worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat ermee gedaan wordt. De aanbieder van Salarisadministratie en de werkgever en/of het loonadministratiekantoor die daarvan gebruik maken vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt deze verklaring er op neer dat uw persoonsgegevens:
*         alleen worden gebruiken voor het aan werkgevers en werknemers online beschikbaar stellen van loonstroken en jaaropgaven
*         niet met anderen worden gedeeld
*         zorgvuldig worden beveiligd.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan op www.salariscentrum.nl, dan komen aanbieder en gebruiker van Salarisadministratie graag met u in contact. Neemt u daarvoor contact op met uw werkgever.

Inhoud

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:
*         Persoonsgegevens
*         Doelbinding en grondslagen
*         Bewaren van persoonsgegevens
*         Delen van persoonsgegevens met derden
*         Cookies of vergelijkbare technieken
*         Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
*         Beveiliging
*         Klagen bij de toezichthouder
*         Aanpassen verklaring
*         Contactgegevens

Persoonsgegevens

Op www.salarisadministratie.nl staan alleen persoonsgegevens omdat de gebruiker van Salarisadministratie van de functionaliteit van www.salariscentrum.nl gebruik wil maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die op www.salariscentrum.nl verwerkt worden:
*         loonstroken en jaaropgaven van de werknemer, met daarop persoonsgegevens als
o   voor- en achternaam
o   geslacht
o   geboortedatum
o   adresgegevens
o   bankrekeningnummer
o   e-mailadres
o   personeelsnummer
o   burgerservicenummer
o   loongegevens (bruto, netto, inhoudingen, vergoedingen, verstrekkingen in natura, auto van de zaak)
o   verlof- en vakantiedagen
o   naam werkgever/inhoudingsplichtige
o   adresgegevens werkgever/inhoudingsplichtige
*         gebruikersnaam en e-mailadres voor toegang tot www.salariscentrum.nl

Doelbinding en grondslagen

Alle persoonsgegevens op www.salariscentrum.nl worden alleen verwerkt op grond van een overeenkomst tot levering van diensten rondom het gebruik van www.salariscentrum.nl. De gebruiker van Salarisadministratie die gebruik wil maken van www.salariscentrum.nl dient een (sub)verwerkersovereenkomst als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te sluiten met de aanbieder van Salarisadministratie. U kunt uw werkgever om de inhoud van deze (sub)verwerkersovereenkomst vragen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de bewaartermijn van loonstroken en jaaropgaven op www.salariscentrum.nl. De aanbieder van Salarisadministratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die de belastingwetgeving of een andere wet- of regelgeving stellen worden in ieder geval aangehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De aanbieder van Salarisadministratie verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens staan op een beveiligde omgeving, op servers binnen de Europese Unie.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op www.salariscentrum.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Op www.salariscentrum.nl wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies of vergelijkbare technieken. Ook wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op www.salariscentrum.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij uw werkgever een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die op www.salariscentrum.nl staan in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar uw werkgever e-mailen. Uw werkgever dient vervolgens met de aanbieder van Salarisadministratie contact op te nemen. De aanbieder van Salarisadministratie zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, na ontvangst van het verzoek van uw werkgever reageren.

Beveiliging

De aanbieder van Salarisadministratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanning, versleuteling van gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles, vastgelegde procedures, protocollen en interne werkprocessen, training van medewerkers, backup van data.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met uw werkgever op.  Uw werkgever dient vervolgens met de aanbieder van Salarisadministratie contact op te nemen.

Klagen bij de toezichthouder

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen verklaring

De aanbieder van Salarisadministratie behoudt zich het recht voor deze verklaring op ieder moment aan te passen, zonder u daarover voorafgaand te informeren. De op www.salariscentrum.nl gepubliceerde tekst is altijd de geldende versie van deze verklaring.

Contactgegevens

Voor alle informatie en vragen over deze verklaring en www.salariscentrum.nl dient u contact op te nemen met uw werkgever. Werkgevers en loonadministratiekantoren die gebruik maken van Salarisadministratie dienen contact op te nemen met de aanbieder van Salarisadministratie. De contactgegevens staan in de hiervoor vermelde overeenkomsten.

Sluiten